Yeşil Sol Akademi ilk Çalışmasını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Yeşil Sol Akademi 22.01.2017 tarihinde İstanbul’da çalışmalarına start verdi.

Yeşil Sol Akademi’nin ilk atölyesinde konu Kimlik Politikalarıydı.

Atölyenin ilk bölümünde dört farklı grup, kendilerine verilen çeşitli siyasetçi ve teorisyenlerin kimlik meselelerine ilişkin sözlerini içeren pasajları tartıştı. Ardından her bir grup kendi tartışmasını tüm atölye katılımcılarıyla paylaşarak farklı kimlik siyaseti yaklaşımlarına dair bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Atölyede, Türkiye’de ve dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin yaşandığı temel alanlardan birinin kimliklerle ilintili olduğu hatırlatılarak yeşil ve sol siyasetin kimlik politikaları bağlamında bugüne kadar ürettiği söz ve metinler üzerine konuşuldu.

Modern siyaset içerisinde baskıya uğrayan, yok sayılan ya da asimile edilmeye çalışılan bütün kimliklerin herhangi bir hiyerarşiye maruz bırakılmaksızın tanınması ve eşit yurttaşlık kazanması perspektifi çerçevesinde mücadele edilmesi gerekliliği vurgulandı.

Atölyede, etnik, ulusal, inançsal ve cinsel tüm kimlik mücadelelerinin eşitlik ve özgürlük söylemi dâhilinde yürütülmesinin önemi üzerine fikirler ifade edildi. Öte yandan farklılık ve tanınma adaleti söyleminin kavramsal ve teorik düzeyde barındırdığı olumlu ve olumsuz potansiyellere dair yürütülen bir tartışma ile ‘çeşitlilik’ söyleminin öne çıkarılması ve kimliğin ötesine geçen bir kolektif mücadele zihniyetinin ehemmiyeti hakkında konuşuldu. Katılımcıların katkılarıyla ‘mağduriyetler’ söyleminin içerisine hapsolmayan bir kimlik özgürleşmesi siyasetinin nasıl mümkün olabileceğinin yanıtları düşünüldü.

Ekoloji Atölyesi ile devam eden akademi çalışmasında, ekolojinin tanımı, Yeşil Sol Siyasetin ilkeleri ve programı üzerinde tartışmalar yürütüldü. Tüm politikaların yaşamın sürdürülebilirliği esasıyla tasarlanması gerektiği, sorunun kapitalist sistem ve “kalkınmacı” mantıkla sürekli tüketim ve üretim sarmalından kaynaklandığına dikkat çekilen çalışmada ekoloji atölyelerinin politikalar, su, enerji, iklim, tarım vb alt başlıklarla yapılmasının zorunluluğu dile getirildi.

  1. oturum “Türkiye nereye gidiyor?” başlığı ile ele alındı. Anayasa değişikliği, referandum, Kürt sorunu, AB, NATO, Shangai Beşlisi gibi alt başlıklar değerlendirildi. Atölye konusunun cercevesi ise; iktidarın tasavvur ettiği yasamdan farklı bir yaşam anlayışı ve bunun siyasi pratiğini geliştirmek, egemen iktidara karşı her zaman tezahür edebilecek direniş siyasetinde ısrarcı olmak ve güncel olaylar ile sınırlandırıldı. Bu çerçevede 20dk süreli kısa bir Türkiye tarihi sunusu yapıldı. Sunuda değinilenlere bağlı 4 soru ile dörder kişilik tartışmalar yürütüldü. Yuvarlak masa tartışmalarında “Demokratik siyaset zemini nasıl oluşur, sürekli olur?”, “Dış politika neden bu derece belirleyici?” “Yoksulluk neden görünmez hale geldi?”, “Kapsayıcı bir Hayır neden ve nasıl?” sorularına yanıtlar arandı.

 

 

PAYLAŞ